Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: 4. Informace o lhůtách

 

Lhůty pro vydávání rozhodnutí jsou upraveny v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).


Dle § 71 odst. 4 správního řádu nelze-li rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

  1. až 30 dnů jde-li o zvlášť složitý případ,
  2. až 30 dnů k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Uvedené lhůty platí i pro vydávání rozhodnutí v odvolacím řízení, kde lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu orgánu k rozhodnutí.


Nevydá-li správní orgán rozhodnutí v zákonné lhůtě, může nadřízený správní orgán zákonnou lhůtu přiměřeně prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že v prodloužené lhůtě bude rozhodnutí vydáno a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.


Dle § 71 odst. 4 správního řádu po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.


Dle § 71 odst. 5 správního řádu nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

Způsoby vydání:

  • předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu, popřípadě jiný úkon k jeho doručení
  • ústní vyhlášení
  • vyvěšení veřejné vyhlášky
  • poznamenání usnesení do spisu

V případě dokumentace zdolávání požáru HZS LK vydává rozhodnutí, kdy toto posílá zpátky PO, PFO spolu s jedním vyhotovením DZP.

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI