Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Kontroly SPD

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem libereckého kraje v roce 2015

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK") zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl HZS LK v roce 2015 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje provedl v roce 2015 celkem 653 kontrol. Z uvedeného počtu kontrol bylo provedeno

  • 53 komplexních požárních kontrol,
  • 451 tematických požárních kontrol (z toho 50 kontrol akceschopnosti jednotek PO příslušníky oddělení IZS),
  • 146 úkonů předcházejících kontrole,
  • 3 kontroly dle zákona o prevenci závažných havárií.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky v problematice:

-          Provozuschopnosti PBZ i s doklady o kontrole provozuschopnosti
-          Dokumentace požární ochrany
-          Provádění revizí elektrických a plynových zařízení, hromosvodů a kontroly a čištění spalinových cest
-          Označování pracovišť bezpečnostními značkami
-          Udržování trvale volných únikových cest

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2015 je promítnuto několik mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV - GŘ HZS ČR plošně na celém území české republiky. Jednalo se o

  • kontroly zaměřené na vlastníky nebo uživatele lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů,
  • kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb,
  • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
  • kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení. 

Kontroly vlastníků a uživatelů lesních porostů byly zaměřeny zejména na zajištění opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti Současně bylo prověřováno zajištění zdrojů vody pro hašení požárů a příjezdových komunikací. Při kontrolní akci bylo provedeno 22 kontrol. Všechny provedené kontroly byly bez nedostatků.

Kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb byly zaměřeny především na zhodnocení proveditelnosti evakuace osob pomocí sil a prostředků provozovatele zařízení a záchrany osob jednotkami požární ochrany. Při kontrolní akci bylo provedeno 276 kontrol. U 233 kontrol byly zjištěny nedostatky. Nejvíce nedostatků odhalili kontroloři v souvislosti s vedením dokumentace požární ochrany řešící únik osob a zdolávání požáru. Řada subjektů nedoložila odpovídající doklady, dokumentaci a informace k zabezpečení požární ochrany k jimi provozovaným činnostem. Nedostatky se dále vyskytovaly v prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, např. požárních uzávěrů.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo 12 kontrol. Celkem 7 kontrol vykázalo nedostatky. V památkových objektech nejsou dostatečně prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky, chybí nebo je nedostatečně provedeno označení nouzových východů, směrů úniku, rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu a uzávěrů vody a plynu. Uvedená zařízení nejsou mnohdy snadno přístupná. Mnoho nedostatků bylo zjištěno v dokumentaci požární ochrany, zejména v souvislosti s informacemi důležitými pro vedení zásahu jednotkami požární ochrany.

Prostory restauračních zařízení byly kontrolovány v součinnosti několika správních úřadů. Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení v průběhu jejich provozní doby. Celkově bylo provedeno 71 kontrol, z toho bylo 60 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v označení a přístupnosti rozvodných zařízení a hlavních vypínačů elektrické energie, hlavních uzávěrů plynu a vody. Dále v označení čísel tísňového volání, v požárních poplachových směrnicích a rovněž velký počet nedostatků byl zjištěn v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.

Pozn. Celková statistická data jsou publikována na webových stránkách MV - GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112, číslo 3/2016.


Zpracoval: kpt. Ing. Tomáš Erban

Datum: 9. 5. 2016

Pravidelná zkouška sirén: 1. 5. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI