Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace o doručování

:: Informace o doručování

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE

zveřejňuje

  povinné informace podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterám se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

  • v listinné (analogové) podobě
  • na technických nosičích dat v elektronické (digitální) podobě

   Krajské ředitelství: 
    Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
    Územní odbor Česká Lípa: 
    Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa
    Územní odbor Jablonec n.N.: 
    Palackého 4680/91, P.O. Box 37, Jablonec nad Nisou
    Územní odbor Semily: 
    Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily

  • v elektronické (digitální) podobě e-mailem na adresy jednotlivých podatelen

   Při zasílání datové zprávy prostřednictvím e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

   Krajské ředitelství: 
    spisovna.lihzslk.cz  
   Územní odbor Česká Lípa:   spisovna.clhzslk.cz
   Územní odbor Jablonec nad Nisou:   spisovna.jnhzslk.cz
   Územní odbor Semily: 
    spisovna.smhzslk.cz  
                                 
  • v elektronické (digitální) podobě datovou schránkou společnou pro všechny útvary HZS LK

     Identifikátor datové schránky HZS LK:  
    hv4aivj  

 2. ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY (PODATELNA KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ A PODATELNY JEDNOTLIVÝCH ÚZEMNÍCH ODBORŮ)

    PONDĚLÍ  
   8.00 - 17.00 
    ÚTERÝ  8.00 - 15.00
    STŘEDA  8.00 - 17.00
    ČTVRTEK  8.00 - 15.00
    PÁTEK  8.00 - 13.00

  Zaměstnanci určení pro zajištění administrativní činnosti elektronické podatelny:

   Krajské ředitelství:
   Schreiberová Hana, spisová pracovnice pracoviště právního a  organizačního
    e-mail: hana.schreiberovahzslk.cz
    telefon: 950 470 129
   Územní odbor Česká Lípa:
   Šveňhová Věra, referentka majetkové správy
    e-mail: vera.svenhovahzslk.cz
    telefon: 950 475 047
   Územní odbor Jablonec n.N.:
   Loutchanová Irena, finanční referentka
    e-mail: irena.loutchanovahzslk.cz
    telefon: 950 481 266
   Územní odbor Semily:
   Skrbková Markéta, administrativní a spisová pracovnice
    e-mail: marketa.skrbkovahzslk.cz
    telefon: 950 485 390


 3. VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU ELEKTRONICKÉ PODATELNY

  Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny HZS LK mohou být zasílány na elektronickou adresu:  spisovna.lihzslk.cz, případně na poštovní adresu: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III.

   
 4. DORUČOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

  Elektronická podatelna má povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy, elektronickými značkami a kvalifikovanými časovými razítky založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

  Pracovník podatelny každého útvaru HZS LK kontroluje zda:
   
  - je datová zpráva čitelná;
  - datová zpráva odpovídá technickým parametrům, které HZS LK zveřejnil;
  - je připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.
   
  Není-li doručený dokument opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, je při doručení opatřen kvalifikovaným časovým razítkem HZS LK. Pokud je dokument opatřen neplatným uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, i přes to je zaevidován a zpracovatel, kterému byl dokument přidělen rozhodne, zda vyrozumí o zjištěné neplatnosti odesílatele, a to zvláště v případě, že tato neplatnost má právní důsledky pro další zpracování dokumentu.

 5. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ NEÚPLNÉHO, ČI POŠKOZENÉHO DOKUMENTU, NEBO PŘI VÝSKYTU ŠKODLIVÉHO KÓDU

  - v případě přijatého elektronického dokumentu
  Podání doručená prostřednictvím datové schránky spisový pracovník zkontroluje, zda došlý dokument neobsahuje nepřípustný datový formát či počítačový program schopný poškodit programové vybavení (dále jen „škodlivý kód"). Pokud je škodlivý kód zjištěn, dokument se zničí a považuje se za nedoručený. Lze-li z tohoto dokumentu zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu neprodleně zaslána informace o zničení dokumentu z důvodu zjištění škodlivého kódu. Pokud dokument či jeho přílohy obsahují nepřípustné formáty, je o tom odesílatel vyrozuměn.
   
  Pokud je technický nosič nebo dokument na něm uložený neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je odesílatel (pokud je možné jej určit) vyrozuměn o vadě a dalším postupu pro její odstranění. Nepodaří-li se odesílatele zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.

  - v případě přijatého analogového dokumentu
  Pokud je analogový dokument neúplný nebo poškozený tak, že pro jeho vady jej nelze přečíst nebo není srozumitelný jeho obsah a odesílatel je znám, je neprodleně vyrozuměn o vadě dokumentu a vyzván k jejímu odstranění. V případě, že odesílatel není znám nebo se jej nepodaří z doručeného dokumentu zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.


 6. PRAVIDLA PRO POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV

  - doručení elektronické zprávy poštou nebo osobně:
  Pokud je datová zpráva doručena na technickém nosiči prostřednictvím pošty či kurýra, potvrzení o doručení se elektronicky nezasílá.
   
  V případě, že byla doručena osobně na podatelnu, je potvrzení o přijetí/nepřijetí vydáno.
   
  (vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo podatelně HZS LK doručeno dne DD.MM.RRRR v hh.mm.ss. Identifikátor dokumentu:xxxxx. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy.“).
   
  - doručení prostřednictvím elektronické podatelny:  
  V tomto případě je přijetí zprávy potvrzováno elektronickou podatelnou následující úřední den na elektronickou adresu odesilatele, pokud je možné ji z přijaté datové zprávy zjistit (vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo elektronické podatelně HZS LK doručeno DD.MM.RRRR v hh.mm.ss. Identifikátor dokumentu:xxxxxx. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy“). 

 7. SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči HZS LK činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména použití elektronického podpisu:
   
  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;
  - v případě, že podání není podepsáno zaručeným elektronickým podpsem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb musí být ve lhůtě 5 dnů doplněno nebo potvrzeno ve smyslu ust. § 37 správního řádu.
   
  Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;

  Podání stížností podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se vyřizují stejným způsobem jako stížnosti podané písemně;
  - u stížností bez zaručeného elektronického podpisu musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa nebo e-mail stěžovatele.

  Související právní předpisy
  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů;
  Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb), v platném znění;
  Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. , v platném znění.


 8. PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH DATOVÝCH FORMÁTŮ DOKUMENTŮ OBSAŽENÝCH V DATOVÉ ZPRÁVĚ

  I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III tyto formáty:
   
  - pdf (Portable Document Format)
  - PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  - xml (Extensible Markup Language Document)
  - fo/zfo (602XML Filler dokument)
  - html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  - odt (Open Document Text)
  - ods (Open Document Spreadsheet)
  - odp (Open Document Presentation)
  - txt (prostý text)
  - rtf (Rich Text Format)
  - doc/docx (MS Word Document)
  - xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
  - ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
  - jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  - png (Portable Network Graphics)
  - tif/tiff (Tagged Image File Format)
  - gif (Graphics Interchange Format)
  - mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
  - wav (Waveform Audio Format)
  - mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
  - edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
  - dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
  - shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
  - dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
  - gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
  - P7S, TST, EML, ISDS.

  Formát isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší není podporován.

  II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

  III. Formát xml (Extensible Markup Language Document) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.


 9. PŘENOSNÉ TECHNICKÉ NOSIČE DAT

  Jednotlivé HZS LK mohou převzít tyto přenosné nosiče dat:

  USB flashdisk, DVD, CD

 

Pravidelná zkouška sirén: 6. 2. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB banner_zasah.jpg, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI