Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Poskytování informací

Odtržení ploché plechové střechy


Dne 6. listopadu 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o zásahu ze dne 24. 10. 2018, a to v podobě uvedené v příloze.


Střecha.pdf  Střecha.pdf  

Únik vody


Dne 6. listopadu byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o zásahu hasičského záchranného sboru dne 6. 10. 2018, a to v podobě uvedené v příloze.


Únik vody.pdf  Únik vody.pdf  

Používání AED


Dne 23. října 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

 1. Kolik AED má HZSLK k dispozici na území Liberce? Od kterého roku Hasičský sbor Libereckého kraje defibrilátory vlastní?

  jeden kus, od roku 2017 (6.3.2017)
    
 2. Odkud byl financován nákup těchto zařízení?

  z projektu AED pro Liberecký kraj
   
 3. Jsou AED umístěny přímo ve výjezdových vozidlech?

  NE
   
 4. Jsou příslušníci hasičského sboru pravidelně školeni k používání AED?

  ANO
     
 5. Lze poskytnout základní statistiky k využití AED?

  ANO
   
Tyto informace jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.Únik ropných produktů


Dne 7.srpna 2018 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se potvrzení události ze dne 27.6.2018, vedené pod číslem ECUD 5118003287, a to v podobě uvedené v příloze.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením §5 odst.3 citovaného zákona.zprava.pdf  zprava.pdf  

Bezpilotní systém


Dne 27.dubna 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

1.) Využívá v současné době HZS Libereckého kraje vlastní bezpilotní systém, a jaký?
      NE

2.) K jakým činnostem je bezpilotní systém převážně používán?
      Nepoužívá se

3.) Kdy byl pezpilotní systém zaveden?
     Není ve výbavě HZS Libereckého kraje

4.) Využívá v současné době HZS Libereckého kraje některý bezpilotní systém formou outsourcingu?
     NE

5.) K jakým činnostem je bezpilotní systém formou outsourcingu převážně využíván?
      Nepoužívá se
Kázeňské odměny


Dne 5. října 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o výši kázeňských a zdanitelných odměn a výši osobních příplatků vyplacených HZS Libereckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017, a to v podobě uvedené v přílohách.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.


Odmeny.pdf  Odmeny.pdf  
Priplatek.pdf  Priplatek.pdf  

Dotazník


Dne 23. května 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

DOTAZNÍK: „Dokumentace zdolávání požáru"

Je vyžadována Dokumentace zdolávání požáru (třebaže v upravené podobě): ANO NE 

Jak je Dokumentace nazývána?

a) Dokumentace zdolávání požáru

b) Prvotní informace pro zásah
c) Jiná možnost: ....................................................................................


V jakém rozsahu je dokumentace vyžadována?

a) Operativní karta v podobě dle vyhlášky 246/2001Sb.

b) Operativní plán v podobě dle vyhlášky 246/2001 Sb.
c) Možnost a) + mapa hlásičů

d) Možnost b) + mapa hlásičů
e) Operativní karta v podobě více stránkové dokumentace
(Vyberte zatržením možnosti

či doplňte, jaké části dokumentace jsou ve vašem kraji vyžadovány)

 

a. Textová část

i. Důvod zpracování dokumentace
ii. Popis příjezdu k objektu
iii. Popis přístupu do objektu
iv. Popis charakteru objektu
v. Zhodnocení stavebních konstrukcí objektu
vi. Popis členění požárních úseků
vii. Popis únikových cest
viii. Popis umístění zdrojů požární vody a hasiva
ix. Popis umístění hlavních uzávěrů médií (plyn, voda, elektřina, teplovod či ostatní plyny)
x. Popis požárně bezpečnostních systémů
xi. Seznam zařízení ovládaných EPS
xii. Doporučení či informace pro velitele zásahu

xiii. Výpočet Sil a Prostředků
xiv. Stupeň poplachu

Kontaktní osoby ...........................................................................................................


b. Grafická část
 

i. Příjezdová mapa

ii. Přehled areálu / okolí budovy s vyznačenými:
  1. Hydranty
  2. Uzávěry médií
  3. Prvky EPS (OPPO, KTPO)

  4. ........................................

iii. Půdorysy jednotlivých pater budovy s vyznačenými
  1. Hlavními uzávěry
  2. Požárními úseky
  3. Popisy místoností
  4. Hydranty
  5. Hasicími přístroji
  6. Požárně bezpečnostními systémy (mimo EPS)
  7. Prvky EPS (KTPO, OPPO, TABLO, Ústředna)
  8. Rozmístění hlásičů EPS v půdorysu včetně jejich adres

c. Seznam požárních hlásičů EPS 

d. Fotodokumentace objektu

Kde je originální dokumentace zakládána?
a) Na krajském ředitelství
b) U příslušné místní stanice
c) Jiná možnost: .....................................

V jaké podobě má příslušná místní stanice k dokumentaci přístup?
a) V papírové podobě založené na stanici

b) V elektronické podobě přístupné na tabletu

c) Jiná možnost: ......................................

Mají k dokumentaci či informacím zní přístup i okolní stanice?
a) Ne
b) Ano - Dokumentaci si mohou stáhnout na tablet
c) Ano - Dokumentace je nahrána na PCO a dispečer může podat potřebné informace z  dokumentace
d) Ano - Jinou formou: IKIS II - modul objekty

DOTAZNÍK: „Připojení"

Používaná technologie ZDP a PCO
a) Radom
b) NAM system
c) Jiná možnost:...........................................

Servisní organizace pro ZDP
AEC NOVÁK, s.r.o. 

Typ smlouvy potřebný pro připojení objektu
a) Třístranná smlouva: mezi HZS, servisní organizací a provozovatelem objektu
b) Dvě smlouvy: mezi HZS a provozovatelem objektu + servisní organizací a provozovatelem objektu
c) Pouze smlouva mezi HZS a provozovatelem objektu
d) Pouze smlouva mezi servisní organizací a provozovatelem objektu
e) Jiná možnost: Mandátní smlouva - HZS + servisní org., smlouva - provozovatel obj. +servisní org.

Administrace objektů na PCO
a) Nové objekty zadává servisní firma aktualizace řeší HZS
b) Vše spravuje servisní firma
c) Vše spravuje HZS
d) Jiná možnost: ..............................................

Využívaná přenosová cesta
a) GSM / GPRS
b) GSM / SMS
c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Náhradní přenosová cesta
a) Nevyužívá se
b) GSM / GPRS

c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Adresný přenos
a) Pouze všeobecný poplach a poruch
b) Plný datový adresný přenos
c) Částečný adresný přenos (např.: smyčka do které je hlásič zapojen)
d) Jiná možnost: .............................................

Zkušební provoz
Délka zkušebního provozu: 14 dní
Specifika zkušebního provozu (např.: při poplachu dojde nejdříve k ověření u kontaktní osoby, případně není účtován planý výjezd,...):

Režim „zkušebního provozu" - připojení systému EPS objektu na PCO je stanoven na 14 dní. Koordinátor PCO může stanovit délku zkušebního provozu jinou. Při zkušebním provozu bude postupováno podle stanovených pravidel zkušebního provozu, zejména podle konkrétní nainstalované EPS, typu požárních hlásičů a vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení instalovaného v objektu, s cílem ověřit možné varianty hlášení požáru, spolehlivost zařízení a úplnost dokumentace, která bude uložena po skončení zkušebního provozu na stanicích HZS kraje a KOPIS.

Další povinnosti v době zkušebního provozu:

- po dobu „zkušebního připojení" zajistí uživatel 24 hod. obsluhu ústředny EPS, aby bylo možno reagovat na eventuální nestandardní hlášení došlé na PCO a obsluha ústředny EPS mohla na telefonický dotaz z PCO HZS kraje zareagovat a došlý signál ihned prověřit

- v době „zkušebního provozu" jednotka HZS kraje nevyjíždí, ale signál „požár" prověří KOPIS telefonickým dotazem do objektu u obsluhy ústředny, jednotka vyjede, pokud nebude možno se na nikoho z odpovědných kontaktních osob určených pro tento režim dovolat

- provozovatel je povinen v době „zkušebního připojení" zajistit provádění zkoušek systému EPS (simulování stavů požár). Zahájení těchto zkoušek je třeba telefonicky oznámit na KOPIS HZS kraje a to před jejich započetím. Telefonní spojení na KOPIS obdrží provozovatel EPS před zahájením zkušebního provozu od určené firmy.

- zkoušky budou evidovány ve služebním protokolu SW Spojař

- pokud bude zařízení EPS v průběhu zkušebního provozu vyvolávat neúměrný počet poruch, oznámí obsluha PCO tuto skutečnost koordinátorovi PCO, který pozastaví zkušební provoz. Následně informuje určenou firmu, která zajistí vyrozumění zástupce objektu a vyzve jej k odstranění závad. Zkušební provoz bude pozastaven do doby, než zástupce objektu zajistí odstranění závad (technické závady, chyby obsluhy atd.). Po odstranění závad může koordinátor PCO dobu zkušebního provozu přiměřeně prodloužit.

Koordinátor PCO provede vyhodnocení zkušebního provozu. Dále může požadovat doplňující informace nebo iniciovat jednání s určenou firmou. Rozsah vyhodnocení zkušebního provozu závisí na druhu vzniklých problémů. O výsledku zkušebního provozu se provede zápis do Evidenčního listu objektu (Př. č. 2).

Plané výjezdy - v roce 2016 bylo 30 planých výjezdů na ohlášení EPS na PCO.
Chemický automobil


Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 9. března 2017 Vaši žádost ze dne 9. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

Disponuje HZS Libereckého kraje chemickým automobilem, nebo chemickým kontejnerem pro zásahy s výskytem nebezpečných látek?

Pokud ano, jsou vybavena pneumatickými těsnícími prostředky pro zamezení úniku nebezpečných látek?

Pokud ano, pak bych poprosil o seznam těchto pneumatických ucpávek s informacemi o jejich typu, rozsahu použití a výrobce.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje disponuje touto technikou pro zásahy s výskytem nebezpečných látek: 1x kontejner chemicko-protiplynový („KCHPPL"), 3x technický automobil („TA") v různém provedení.

KCHPPL - dislokace na stanici Liberec
výbava: 3ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 200/400, TVP 300/500, TVP 500/800, dále 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce SAVA, typ: 100/200, 75/150

TA-L1R - dislokace na stanici Jablonec nad Nisou
výbava: 3ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 100/200, TVP 200/500, TVP 300/600

TA-L1CH - dislokace na stanici Česká Lípa
výbava: 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: 100/200, 75/150, 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce SAVA, typ 50/75, 75/100, 1ks pneumatická ucpávka neprůchozí v provedení jehla, výrobce VAPO

TA-L1N - dislokace na stanici Semily
výbava: 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce VAPO, typ: TV 20/20, TV 25/40.

 

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada
Speciální technika


Dne 7. března 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

Disponuje HZS Libereckého kraje vlastní speciální technikou pro vyprošťování havarovaných vozidel? Pokud ano, pak jakou (i doprovodná vozidla) a na jakých stanicích je dislokována?

Pokud ne, jak HZS LK řeší vyprošťování havarovaných vozidel?

Dobrý den,

Pokud jde o vozidla, na která se dotazujete, pak HZS Libereckého kraje má k dispozici jeden vyprošťovací automobil AV 14, který je umístěn na stanici Semily.
Samozřejmě, že vedle toho jsou k dispozici i jiná vozidla, která zasahují u dopravních nehod a mohou vyprošťovat samotná vozidla nebo vyprošťovat osoby z vozidla:

- CAS technická (má vyprošťovací hydraulické nářadí), může mít naviják,
- automobily s hydraulickou rukou (např. kontejnerové nosiče nebo technické automobily),
- technické automobily (s anebo i bez navijáku),
- technické kontejnery.

Zároveň je nutné odlišit situace, zda se jedná o vyprošťování osobních vozidel nebo nákladních vozidel a samozřejmě vždy závisí na místě, odkud je nutné vyprošťovat. Osobní automobil lze vyprostit i pomocí CAS a na vyproštění těžkého nákladního vozidla je v některých případech nutné povolat těžkou techniku i z jiných jednotek PO v kraji, HZS jiných krajů nebo Záchranného útvaru HZS ČR, případně povolat techniku komerční firmy.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada
Vzdělávání dospělých


Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 2. března 2017 Vaši žádost ze dne 2. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

1) Funguje u Vás nějaký systém vzdělávání dospělých osob v oblasto PO? Např. meetingy ve firmách, veřejné akce, ..

Vzdělávání dospělé populace v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva probíhá ze strany HZS LK zejména prostřednictvím informací uveřejňovaných na našich webových stránkách www.hzslk.cz a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Část dospělé populace dostává informace přímo od příslušníků i při návštěvě stanic HZS LK např. při „dnech otevřených dveří" nebo v preventivním stánku HZS LK na „dnech složek IZS", které se konají každý rok minimálně v 5 městech Libereckého kraje.

Pro odbornou veřejnost každý rok pořádáme semináře tematicky zaměřené na potřeby určité cílové skupiny (stavební inženýry a architekty, učitele) z oblasti požární ochrany staveb, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v rámcových vzdělávacích programech škol atd.

Zvláštní kategorii dospělých tvoří senioři. Pro ně, ve spolupráci s nejrůznějšími příspěvkovými organizacemi a obcemi, organizujeme přednášky s tematikou zachování požární bezpečnosti především v domácnosti. Přednášky jsou vždy doplňovány krátkými preventivními klipy, videi a preventivně výchovnými materiály (kalendáře, letáčky, záložky do knih atd.).

Podrobnější informace můžete najít také ve Zprávě o stavu požární ochrany 2015 (str. 15 - 18), která je uveřejněna v sekci Povinně zveřejňované informace na webových stránkách HZS LK. V průběhu měsíce března bude zveřejněna rovněž zpráva za rok 2016.

2) V případě meetingů ve firmách, jak tyto meetingy fungují? Kdo je provádí a co je náplní?

Meetingy přímo ve firmách neprovádíme.Firmy si školení zaměstnanců zabezpečují prostřednictvím osob odbornězpůsobilých. HZS LK zabezpečuje preventivně výchovnou činnost na úseku požárníochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to zejména prostřednictvím příslušníků z oddělení ochranyobyvatelstva a krizového řízení, prevence, částečně i úseku IZS a příslušníků zařazenýchve výjezdu při příležitosti exkurzí na stanicích.

3) Jak funguje Vaše propagace a zaujetí osob na místě konání např. veřejné akce?

Na akcích pro veřejnost vždy probíhají dynamické ukázky zaměřené na činnost profesionálních hasičů (vyproštění osob z havarovaného vozu, záchrana osob z výšky, hašení hořlavých kapalin a tuků) a statické ukázky požární techniky. Součástí akcí pro veřejnost je také stánek s preventivními informacemi. Zde jsou k dispozici nejrůznější letáky s tématikou požární prevence a ochrany obyvatelstva. Příslušníci mají vždy pro veřejnost připraveny otázky nebo jednoduché úkoly.

Pokud se akce koná uvnitř budovy a prostory to umožňují, je možné využít i promítání nejrůznějších preventivních klipů a videí, která máme k dispozici. Vždy záleží na typu akce a cílové skupině.

4) Jaké je potřebné vybavení nutné pro uspořádání propagace na veřejné akci?

Na akcích pro veřejnost využíváme stánek HZS LK, shora specifikované preventivně výchovné materiály, nástěnky a bannery s preventivními informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

5) Jak motivujete dospělé osoby, aby se zajímaly o požární prevenci?

V rámci strategie vzdělávání HZS ČR směřuje pozornost k dětem a mládeži s tím, že jejich prostřednictvím dochází k motivaci rodičů. Preventivně výchovná činnost týkající se dospělé populace je pak blíže specifikována v odpovědi na otázku č. 1).

6) Stojí dospělí z Vašeho kraje o informaci z tohoto oboru?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.?

7) Sledujete nějaký vývoj v zájmu dospělých o požární ochranu?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.

                                      
                                                                              plk. Ing. Luděk Prudil
                                                                        ředitel HZS Libereckého kraje
                                                                                       vrchní rada
Areál Hodkovická 747


Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 001, Liberec III, obdržel dne 20.února 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda byly v období od 1.ledna 2017, do doby zpracování odpovědi, učiněny úkony ve vztahu k areálu na adrese Hodkovická 747, Liberec 6 (dále jen "areál").

Odpovědi na položené otázky:

1.) Kolik výjezdů bylo HZSLK, či pod vedením HZSLK, realizováno na adresu areálu?
Na adresu areálu byl v dotazovaném období realizován jeden výjezd jednotky HZS Libereckého kraje.

2.) Jednalo se o výjezd činěný na základě žádosti oznamovatele, nebo se jednalo o výjezd, který byl nařízen z pokynu velícího důstojníka, a případně kterého?
Jednalo se o výjezd, o kterém rozhodl stanardním způsobem, na základě informací od ohlašovatele prostřednictvím linky tísňového volání, operační důstojník Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje, řešící tuto událost.

3.) Kolik příslušníků HZSLK a z jakých útvarů (či služebních součástí) se výjezdu zúčastnilo? Jaké byly služební hodnosti těchto příslušníků HZSLK, resp. počty jednotlivých hodností na každém jednotlivém výjezdu?
Výjezdu se zúčastnilo sedm příslušníků HZS Libereckého kraje ze stanice HZS Libereckého kraje Liberec.
Počty služebních hodností na tomto výjezdu byly následující:
Asistent             2
Vrchní asistent    3
Inspektor           1
Vrchní inspektor  1

4.) Kolik z těchto výjezdů bylo ze strany HZSLK vyhodnoceno jako důvodných?
Žádný.

5.) Bylo při výjezdu shledáno HZSLK nějaké protiprávní jednání, a pokud ano, bylo ze strany HZSLK učiněno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu?
Věc byla na místě zásahu předána velitelem jednotky HZS Libereckého kraj, stanice Liberec, zástupci PČR, který byl rovněž na místě přítomen, a to na požadavek velitele jednotky HZS Libereckého kraje, stanice Liberec.

6.) Jaké byly náklady HZSLK na každý jednotlivý výjezd, a to s rozdělením na personální náklady a náklady na dopravu, či jiné technické náklady, které musel HZSLK vynaložit?
Náklady vzniklé v souvislosti s tímto zásahem, bude-li prokázáno, že vznikly v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen "zákon o HZS"), budou stanoveny ve výši podle ustanovení § 1 nařízení vlády 263/2013 Sb. o paušální výši úhrady nákladů zásahu, která představuje za každou započatou hodinuzásahu jednotky hasičského záchranného sboru kraje, částku 5.600 Kč. U zmíněného zásahu by se případně jednalo o úhradu nákladů ve výši 11.200 Kč.

7.) Hodlá HZSLK požadovat škodu po oznamovateli/žadateli o výjezd v situaci, kdy se jedná o protiprávní jednání ve smyslu odst. 5 této žádosti?
V případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úmyslném protiprávním jednání osoby, je v souladu s § 44 odst. 1 písm. a) zákona o HZS požadavek na náhradu nákladů, zákonnou povinností HZSD Libereckého kraje.

                                     plk. Ing. Luděk Prudil
                               ředitel HZS Libereckého kraje
                                          vrchní rada
Technická pomoc


Dne 20.července 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se potvrzení události ze dne 30.3.2015, vedené pod číslem ECUD 5115001025, a to v podobě uvedené v příloze.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst.3 citovaného zákona.příloha.pdf  příloha.pdf  

Události Česká Lípa


Dne 22.června 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to na četnost mimořádných událostí za období od 1.1.2011 do 31.12.2015, s uvedením rozsahu škod, uchráněných hodnot a evidence škod na zdraví v oblasti okresu Česká Lípa.

 Vzniklé škody a uchráněné hodnoty evidujeme pouze u události typu Požár.

 • Přívalový déšť: 248 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením deště, povodně nebo záplavy - podrobnější sledování HZS LK neeviduje), pro okres ČL neevidujeme žádné zraněné/zachráněné, evakuované/usmrcené osoby
 • Vítr: 344 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením silného větru nebo větnou smrští), pro okres ČL evidujeme 2 zraněné osoby, 20 evakuovaných osob a 1 zachráněnou osobu
 • Povodeň: není samostatně sledováno viz "přívalový déšť"
 • Propad zemských dutin: za uvedené období neevidujeme žádnou událost mající spojitost s propadem zemských dutin
 • Epidemie a epizootie: epidemie není u HZS LK sledována, epizootie je sledována pouze u zásahů s výskytem SLAK - v uvedeném období u HZS LK není evidována žádná takováto událost
 • Přírodní požáry: 448 událostí (jedná se o požáry zemědělských ploch, lesů a volných přírodních ploch), vzniklá škoda 1687,9 tisíc Kč., uchráněné hodnoty 6250 tis. Kč
 • Poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou: není u HZS LK sledováno, evidence událostí HZS LK u takovýchto událostí je v souvislosti s nouzovou dodávkou pitné vody nebo elektřiny. Za uvedené období evidujeme 4 události - 3 v souvislosti s poskytnutím náhradního zdroje el. energie osobám pro napájení přístrojů sloužících pro podporu životních funkcí a jedna dodávka pitné vody do obce po povodni
 • Požár kapalných a plynných látek, požár výškových budov: požár kapalin a plynů není u HZS LK statisticky sledována (primárně je u požárů sledováno odvětví a druhy objektů ve kterých k požáru došlo), 62 událostí požárů výškových budov - škoda 11828,8 tis. Kč, uchráněno 25360 tis. Kč
 • Havárie v silniční a železniční dopravě: 1388 událostí v souvislosti s DN silniční nebo železniční
 • Sociální nepokoje obyvatelstva: není u HZS LK sledováno
 • Stávka zaměstnanců: 1 událost, stávka zaměstnanců některého dodavatelského subjektu (energie, teplo, voda) - není u HZS LK sledováno
 • Příchod uprchlíků, migrace skupin obyvatel: není u HZS LK sledováno
 • Shromažďování lidí, kulturní a sportovní akce, davové šílenství - není u HZS LK sledováno
 • Hromadné postižení osob v důsledku úmyslu (postižení mechanické, termické, chemické, radiační, biologické) - za uvedené období neevidujeme žádnou událost v uvedené souvislosti

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.
Ginis


Dne 28.dubna 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využívá pro účely vedení spisové služby informační systém GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783, se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením §5 odst.3 citovaného zákona.
Codexis


Dne 17.prosince 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nepoužívá právní informační systém CODEXIS od dodavatele ATLAS consulting spol. s r.o.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s utanovením §5 odst.3 citovaného zákona.
Organizace odřadů HZSLK


Dne 20.února 2012 byla na žádost poskytnuta informace o organizaci odřadů jednotek Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz. odstavec níže). Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona. 

HZS Libereckého kraje nemá vypracován obecný pokyn k zabezpečení činnosti svého odřadu. V případě potřeby, v rámci operačního řízení, je příslušný pokyn vydáván operativně dle aktuální potřeby s platností odpovídající časovému intervalu nasazení odřadu, přičemž jsou pro zabezpečení jeho činnosti akceptovány obecné zásady, formulované v příslušném pokynu GŘ HZS ČR.
Požár osobního automobilu 7.2.2012


Dne 24.února 2012 byla na žádost poskytnuta informace o požáru osobního automobilu ze dne 7.2.2012 v Liberci, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byla podána informace o příčině vzniku požáru s odkazem na příslušný spis o požáru, vedený poskytovatelem informace.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.
Událost - obec Bořkov


Na základě žádosti z 26.11.2015 byla poskytnuta informace k události, podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Žadateli byla z události, která se stala 17.11.2015 v obci Bořkov, předána fotodokumentace pořízená HZS Libereckého kraje.Opravy vozidel MAN


Dne 19.června 2012 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to že jako nabídka nejlépe splňující hodnotící kritérium veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy a servis nákladních vozidel zn.MAN" byla vybrána nabídka uchazeče Autocentrum Nord, a.s, IČ 28714199, České mládeže 594/33, Liberec 6, s nabídkovou cenou vč. 20% DPH (hodinové sazby): a) na mechanické práce 756,- Kč, b) na elektromechanické práce 840,- Kč, c) na klempířské práce 756,- Kč, d) na lakýrnické práce 756,- Kč. Vybraná nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší cenou.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ust. § 5 odst. 3 citovaného zákona.Únik ropných látek 30.3.2012


Dne 6.dubna 2012 byla na žádost poskytnuta informace o zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje dne 30.3.2012 v Liberci, a to podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byla z tohoto zásahu poskytnuta fotodokumentace pořízená HZS LK. 

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ust. §5 odst 3 citovaného zákona.
Informace o platech a odměnách náměstků


Dne 24.ledna 2012 byla na žádost poskytnuta informace o platech a odměnách náměstků ředitele Hasičského záchranného sboru za období od roku 2008 do roku 2011, a to podle zákona č.106/1999. Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.   

HZS kraje
stanovený
měsíční
služební
příjem
k 1.1.2008
výše
udělené
odměny v
roce 2008
stanovený
měsíční
služební
příjem
k 1.1.2009
výše
udělené
odměny v
roce 2009
stanovený
měsíční
služební
příjem
k 1.1.2010
výše
udělené
odměny v
roce 2010
stanovený
měsíční
služební
příjem
k 1.1.2011
výše
udělené
odměny v
roce 2011
nám.řed.HZS kraje č.1
64.750 Kč
 220.000 Kč
60.250 Kč
112.419 Kč
 60.740 Kč
114.000 Kč
 55.120 Kč
 89.000 Kč
nám.řed.HZS kraje č.2
54.050 Kč
 115.000 Kč
55.390 Kč
96.000 Kč
 55.680 Kč
102.000 Kč
 48.660 Kč
 88.000 Kč
nám.řed.HZS kraje č.3
50.030 Kč
 115.000 Kč
51.030 Kč
100.000 Kč
 52.460 Kč
120.000 Kč
 47.720 Kč
100.000 KčVeřejná zakázka


Na základě žádosti zn. 2013118 ze dne 13.3.2013 zde uveřejňujeme podrobnosti ohledně výběrového řízení na zakázku "Výstavba víceúčelového objektu", která byla vyhlášena dne 30.3.2012. Příslušné dokumenty jsou v příloze.


Odpoved.pdf  Odpoved.pdf  
Zprava.pdf  Zprava.pdf  

Požár střešní konstrukce


Dne 10.června 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci zajištění události požáru střešní konstrukce v České Lípě, ulici Berkova č.p. 100, ze dne 13.května 2015, ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona.
Dopravní nehoda 17.11.2015


Dne 26.listopadu 2015 byla na žádost vlastníka motorového vozidla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci fotografií z dopravní nehody osobního motorového vozidla, ze dne 17.11.2015.

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením §5 odst.3 citovaného zákona.

obrazek4899pomocnyobrazek4899pomocnyobrazek4899pomocny


Výjezdy Herwert Česká Lípa


Dne 20. listopadu 2017 byla poskytnuta níže přiložená informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informaci, kolik výjezdů hasičů bylo uskutečněno na území okresu Česká Lípa v souvislosti s vichřicí Herwert ve dnech od 29. 10. 2017 z důvodu vyvrácených nebo zlomených stromů.

 info_herwert_cl.pdf  info_herwert_cl.pdf  

Smlouvy


Dne 15.prosince 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje neuzavřel v posledních pěti letech žádnou smlouvu s těmito společnostmi:

NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)
Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484)
Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením §5 odst.3 citovaného zákona.

Pravidelná zkouška sirén: 1. 5. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI