Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi


Povodňová ochrana a povodně

Nastanou-li trvalé a vydatné deště mohou se výrazně zvýšit hladiny řek. Intenzivními přívalovými dešti na malém území může dojít vzniku přívalové povodně. V zimě v důsledku tání ledů může dojít v zúžených místech k ucpání koryta řeky ledovými krami a následně vylití toku řeky z koryta. Tyto stavy hodnotíme jako přirozené povodně. V důsledku havárie vodního díla, vylitím vody z nádrže může dojít k tzv. zvláštní povodni.

Základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v kraji je Povodňový p1án Libereckého kraje. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovních krajských orgánů státní správy a organizací s celostátní, krajskou nebo významnou regionální působností. Povodňový plán je zpracován na základě § 71 písm.d) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a vychází ze současné platné legislativy stanovené vodním zákonem a souvisejícími předpisy. Povodňový plán Libereckého kraje je podkladem pro rozhodování a práci Povodňové komise LK v případě, že jsou povodní ohroženy větší územní celky. Při menším rozsahu povodní řeší situaci povodňové komise obcí s rozšířenou působností .

Stav povodňové aktivity
Podle dlouhodobých zkušeností jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány krajských orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba).
II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně).
III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce).


Jak bude uvědomeno obyvatelstvo v případě povodňového ohrožení

  • Pomocí poplachových sirén signálem Všeobecná výstraha
  • Informacemi o vyhlášených stupních povodňové aktivity získané ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, orgánů samosprávy obce, nebo orgánů státní správy
  • Vlastním sledováním povodňové situace
  • Regionální rozhlasová stanice RCL 101,4; ČR Sever 91,3
  • Na teletextu ČT 1 na stránce 182
  • Na internetové stránce ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/inetps/main.php

Činnost obyvatelstva při povodních

Před povodní:
- Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplavené vodou.
- Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
- Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
- Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
- Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
- Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:
Průběžně sledujte vývoj povodňové situace, informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získané ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, orgánů samosprávy obce nebo orgánů státní správy.

- Při přirozené povodni opusťte ohrožený prostor samostatně nebo na pokyn orgánů obce nebo orgánů státní správy. Uposlechněte pokynů příslušníků záchranných složek (Policie ČR, Hasičského záchranného sboru), orgánů státní správy a samosprávy.
- V případě vzniku zvláštní povodně ihned po zaznění varovného signálu sirén opusťte ohrožený prostor.
- V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).

Po povodni:
- Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody, studny.
- Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, postupovat podle pokynů hygienika.
- Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte : finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické potřeby, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod apod.
- Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

Evakuační zavazadlo obsahuje:
- Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
- Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
- Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
- Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
- Toaletní a hygienické potřeby.
- Léky, svítilnu.
- Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel, nebo přikrývku.
- Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Zásady pro opuštění bytu, nebo rodinného domu v případě evakuace:
- Uhaste otevřený oheň v topidlech.
- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
- Uzavřete přívod vody a plynu.
- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
- Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
- Kočky a psy si vezměte s sebou.
- Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechat doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko. >

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI