Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Informace pro obce

Informace pro obce


Obecní  úřad  v rámci přenesené působnosti, v souvislosti s řešením mimořádných událostí na úseku ochrany obyvatelstva především:

1. Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím (starostovi obce zákon ukládá zajišťovat varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a organizovat v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob zohroženého území obce).

  • Varování a poskytování tísňových informací

• Varování musí odpovídat hrozícímu nebezpečí zejména co do jeho účinnosti.

• Postupuje se zpravidla z připravených podkladů uvedených ve výpisu z havarijního plánu kraje (vnějšího havarijního plánu).

• Varování a poskytování informací obyvatelstvu se provádí sirénou nebo místním informačním systémem a je třeba mít připraven náhradní způsob varování (rozhlas, telefon...)

• Po zaznění varovného signálu následuje tísňová informace, ze které se obyvatelé obce dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké nebezpečí hrozí, co mají obyvatelé obce učinit k ochraně svého zdraví, zvířat, resp. majetku.

• Zvláštní pozornost věnovat neslyšícím (mít o nich přehled a připravit individuální postup varování a informování).

  • Ukrytí a evakuace

• Ukrytí osob v mírových podmínkách, např. při úniku nebezpečných látek se zabezpečuje v improvizovaných úkrytech s využitím přirozených vlastností staveb, uzavřením a utěsněním oken, dveří, vypnutím ventilace apod. 

• Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí

• Vlastní evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

• Přednostně se evakuace plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob zde uvedených

2. Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s ochranou obyvatelstva

  • Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými  a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva
  • Provádí přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

3. Podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce (starostovi obce zákon ukládá organizovat činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce)

4. Je dotčeným orgánem ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva

Pravidelná zkouška sirén: 4. 3. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI