Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Hasiči varují: Podzimní pálení se může vymknout kontrole 05.11.2013
   Během podzimních dnů připravujeme své zahrady a okolí domu na zimu. Hrabeme listí, stříháme rostliny a keře a tento nashromážděný „zelený" odpad pálíme. Přitom je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit značné škody na zdraví či majetku. Rizikovým faktorem je zejména vítr, který může pálený odpad rozfoukat a poletující tráva či listí lehce přenese otevřený oheň do okolí nebo na objekt. Při pálení tak dbejte několika pravidel.

je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)

• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

• oheň nikdy nerozdělávejte za pomoci hořlavých kapalin

• při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste

• dodržujte bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby, hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) i lesního porostu

• mějte připravené jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)

• velikost ohniště volte tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor

• po ukončení pálení ohniště řádně uhaste a prolijte vodou, v období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou

• v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit operačnímu a informačnímu středisku HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112

     Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 111 nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na našich webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí". Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:


• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat


    Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje.

Zákony a sankce


   Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

   Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

   Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

(Pozn. v textu bylo využito informací z GŘ HZS ČR)

Foto: ilustrační, google.cz

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 6. 11. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI