Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Když zazní zvuk sirény 10.04.2013

   V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten se sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy - rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.

   Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha". Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.

tvar varovného signálu
 

   Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou zkoušku". Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén".

tvar zkušebního signálu

   Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach". Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

tvar požárního poplachu

   Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.).

   Po zaznění varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlasem a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi.

Druhy verbálních informací

   Z elektronických sirén nebo z místních informačních systémů lze po jejich doznění slyšet jednu ze sedmi předem nahraných verbálních informací.

  1. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén,
  2. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha,
  3. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, ohrožení zátopovou vlnou, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny,
  4. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie, ohrožení únikem škodlivin, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie,
  5. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie, ohrožení únikem radioaktivních látek, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie,
  6. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu, sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu,
  7. Požární poplach, požární poplach, požární poplach, svolání hasičů, svolání hasičů, byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.

Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem

   Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 286 koncových prvků varování, z toho je 236 sirén rotačních, 19 sirén elektronických a 31 místních informačních systémů. Další místní informační systémy se budou v rámci čerpání dotací ještě realizovat. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85%.

A co dělat, když zazní siréna?

   Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha", ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.

   Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky.

   V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha" v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.

   Další informace naleznete na http://www.hzscr.cz/hzs-libereckeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx .

Autor: plk. Mgr. Michal Dvořák

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 6. 11. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI