Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Osobní údaje příslušníků/zaměstnanců

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÍSKANÝCH OD ZAMĚSTNANCE/PŘÍSLUŠNÍKA

 Preambule

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů. Tato povinnost je uložena článkem 13 GDPR[1]. Uvedená informace je pro zaměstnance/příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (dále též „zaměstnanec").


Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

 •   jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození, případně i služební hodnost/hodnostní označení a akademické tituly,
 •   osobní evidenční číslo zaměstnance,
 •   údaje o Vašem trvalém, případně i přechodném pobytu,
 •   lokační údaje (adresy Vašich pracovišť) a síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se Vašeho výkonu práce.

Současně budou zpracovávány osobní údaje dalších s Vámi spojených osob v rozsahu nutném pro vedení mzdové a daňové agendy.

 Vzhledem k potřebě zpracování nezbytného pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce údajů v oblasti pracovního/služebního práva budou zpracovávány osobní údaje zvláštních kategorií, definované v článku 9 GDPR:

 •   o členství v odborech za účelem odvádění příspěvků odborové organizaci, avšak výlučně jen v případě, kdy o to Vaše odborová organizace výslovně požádá,
 •   biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby při přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek (velikost obuvi, oblečení a podobně), a v některých případech pro usnadnění přístupu do objektů pomocí otisků prstů,
 •   závěry o aktuálním zdravotním stavu za účelem posouzení schopnosti vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou/rozhodnutím služebního funkcionáře a navazujícími dokumenty,
 •   výpis/opis z rejstříku trestů, pokud budete vykonávat práce, kde je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být Vámi vykonávána,
 •   další potřebné náležitosti k ověření bezúhonnosti.

 1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů

  A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je příslušná organizační složka Hasičského záchranného sboru ČR (dále také „HZS ČR").

 B)  V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pověřence pro ochranu osobních údajů, pplk. Mgr. Tereza Veselá, MBA, tel.: +420 950 819 855, e-mail: tereza.vesela@grh.izscr.cz .

  C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Uzavřením pracovní smlouvy/rozhodnutí služebního funkcionáře se HZS ČR jste se stal/a po nástupu do práce naším zaměstnancem. HZS ČR bude zejména zpracovávat Vaše osobní údaje:

 •   Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody)/rozhodnutí služebního funkcionáře, kterou jste uzavřel se HZS ČR (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy/ rozhodnutí služebního funkcionáře na žádost tohoto subjektu údajů);
  - vedení personální a mzdové agendy;
  - vedení agendy sociální evidence a důchodové evidence.
 •   Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:
  - vedení seznamů členů orgánů HZS ČR a členů HZS ČR;
  - podepisování dokumentů jménem HZS ČR ve vztazích s klienty HZS ČR;
  - vedení mzdové agendy;
  - vedení personální a mzdové agendy;
  - vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  - vedení agendy školení a vzdělávání zaměstnanců;
  - vedení agendy požární ochrany;
  - vedení přehledu o získaných kvalifikacích pro výkon práce;
  - případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů.
 •   Nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (např. poskytnutí Vašich osobních údajů zdravotnickému zařízení v případě Vašeho léčení a podobně);
 •   Nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

 D) Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) zejména pro tyto účely:
   - vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny pracovně-právní/služebně-právní spory;
   - vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny civilní spory; jiná soudní řízení, exekuce, vymáhání pohledávek a podobně.

 E) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci, zejména orgánům finanční správy, správy sociálního a zdravotního zabezpečení. V závislosti na Vašem pracovním/služebním zařazení budou Vaše osobní údaje využívány ve spojení se jménem HZS ČR v případech, kdy budete vystupovat jeho jménem nebo při plnění jeho činnosti. Vaše osobní údaje budou poskytovány také smluvním partnerům HZS ČR v případech, kdy s nimi budete v rámci své pracovní/služební činnosti spolupracovat. V závislosti na Vašem pracovním/služebním zařazení budou Vaše kontaktní údaje v HZS ČR zveřejněny jak v tiskovinách vydávaných HZS ČR nebo na webových stránkách, intranetu, tak i na sociálních sítích využívaných HZS ČR (jako je např. facebook, twitter, LinkedIn, pracovní a jiné webové portály využívané HZS ČR pro podporu jeho činnosti). Vždy však budou jakékoli Vaše osobní údaje zveřejněny jen v rozsahu nezbytném pro řádné plnění činnosti HZS ČR a způsobem, který nebude poškozovat Vaši pověst, nebo ohrožovat Vaši bezpečnost.

  F) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

 2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace

  A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání pracovněprávního/služebněprávního vztahu k HZS ČR a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.

  B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů v HZS ČR máte právo [založené na ustanovení článku 13, odstavec 2) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.

  C) Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR, což je souhlas se zpracováním tzv. citlivých osobních údajů], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je HZS ČR. Můžete se na HZS ČR obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto informačního materiálu).

  D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů
ul. pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7

(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

  E) Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisícím s připravenou nebo již uzavřenou

Pracovní smlouvou

Nebo

Dohodou o provedení práce

Nebo

Dohodou o pracovní činnosti

Nebo

Rozhodnutím služebního funkcionáře

a máte povinnost svoje osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, ačkoli jsou nezbytné pro řádný vznik pracovněprávního/služebněprávního vztahu, ochranu oprávněných zájmů HZS ČR, nebude možné s Vámi příslušnou smlouvu (dohodu) uzavřít ani vydat rozhodnutí služebního funkcionáře.

  F) Při zpracování osobních údajů v HZS ČR nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

4) Doplňující informace

  A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na zálohovacích médiích či na serverech. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně HZS ČR. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vaším osobním údajům.

  B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, nebo sjednaní externí pracovníci HZS ČR, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

  C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů v HZS ČR upravují příslušné interní dokumenty.

Kontaktní údaje HZS ČR:

Hasičský záchranný sbor České republiky
zastoupený Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR
kontaktní adresa: MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
IČ:                      00007064
E-mail:                tereza.vesela@grh.izscr.cz
www:                   www.hzscr.cz[1] Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pravidelná zkouška sirén: 4. 3. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI