Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Prevence > Výkon SPD > Věcná příslušnost

:: Věcná příslušnost

Věcná působnost pro výkon SPD


K 1.1.2013 se zásadním způsobem mění působnost Hasičských záchranných sborů krajů k výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence.

 

Věcnou působnost k výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence popisuje § 31 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 350/2012 Sb.) Zákon o požární ochraně se nově v uvedených ustanoveních odkazuje na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 350/2012 Sb.)

 

Věcná působnost  na úseku stavební prevence je pro Vás shrnuta v přiložené tabulce. Komentář k tabulce a k dalším novinkám dle novely stavebního zákona najdete v přiložené prezentaci.

 

 

obrazek3287pomocny

zákon č. 133/1985 Sb..pdf  zákon č. 133/1985 Sb..pdf  
Prezentace - komentář.pdf  Prezentace - komentář.pdf  

Státní požární dozor se dále beze změn provádí v těchto bodech:

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany dle § 26 odst. 2 písm. b) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

§ 31 zákona - Výkon státního požárního dozoru

 

(1) Státní požární dozor se vykonává:

 

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

Komentář: = kontrolní činnost (komplexní a tematické kontroly)

 

b) posuzováním


1. územního a regulačního plánu,


2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,


3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,


4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,


5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,


6. dokumentace ke změně v užívání stavby,


7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

Komentář: = stavební prevence - posuzování v úrovni projektových dokumentací

 viz výše v úvodu

 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

Komentář: = stavební prevence - uvádění staveb do trvalého užívání

 

d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních předpisů z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení,

 

e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,

 

f) zjišťováním příčin vzniku požárů,

 

g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany,

 

h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

Komentář: = kontrolní činnost (kontrolní dohlídky)

 

(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření  a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního orgánu, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.

 

(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává


a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,

b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).

Komentář: viz výše v úvodu (přiložená tabulka)

 

 (4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Komentář: výsledkem je závazné stanovisko za dotčený orgán státní správy na úseku požární ochrany nebo koordinované závazné stanovisko za dotčený orgán státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

 

pozn. 1) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události (§ 10 odst. 5 písm. j)  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů)

 

pozn. 2) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení  z hlediska ochrany obyvatelstva (§ 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).
§ 35 zákona - Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor:

 

a) podle § 31 odst. 1 písm. a) u právnických osob, podnikajících fyzických osob a u ministerstev a jiných státních orgánů (§ 3 odst. 2), u obcí (§ 29) a u fyzických osob; u fyzických osob v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7,

Komentář: kontrolní činnost se vykonává pouze u právnických a podnikajících fyzických osob. U fyzických osob se kontrolní činnost nevykonává pouze s výjimkou vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení požárů nebo vlastníků nebo uživatelů lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů.

 

b) podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) s výjimkou případů, u kterých vykonává státní požární dozor ministerstvo v rozsahu § 32,

Komentář: stavební prevence se vykovává u staveb uvedených v tabulce (viz výše) kromě staveb na území dvou a více krajů a vybraných staveb, u kterých státní požární dozor vykonává ministerstvo vnitra.

 

c) podle § 31 odst. 1 písm. e) až h).

Komentář: zbývajícími způsoby se státní požární dozor vykovává u všech právnických osob, podnikajících fyzických osob i fyzických osob.

 

Pravidelná zkouška sirén: 6. 6. 2018

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI