Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Jednotky SDH

:: Jednotky SDH

Zařazení vozidel obcí pořízených pro potřeby JSDHO do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z povinného ručení 27.09.2017

1.  Vozidla obcí lze do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti (dále jen „Seznam“) zařadit, v souladu s právní úpravou pro požární ochranu v České republice, pouze pokud jsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích v České republice, a to včetně provozu v rámci přednostní jízdy podle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dále, pokud jsou zásahovými požárními automobily,

1.1.  byly uvedeny na trh v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, nebo

1.2.  byly zařazeny do vybavení jednotek požární ochrany v České republice před 1. červencem 2000 podle tehdy platných technicko-přejímacích podmínek, nebo

1.3.  byly pořízeny pro potřeby jednotek SDH obcí jako použité automobily, získané nákupem nebo darem ze zemí Evropské unie (dále jen „EU“), bez použití Zákona č. 22/1997 Sb., ale splňují následující požadavky:

1.3.1. automobil byl výrobcem konstruován a vyroben pro účely požární ochrany, pro použití v hasičské jednotce v zemi EU a nebyl podroben podstatným změnám nebo úpravám za účelem pozměnění jeho původního výkonu, účelu nebo typu,

1.3.2. pokud je automobil vybaven požárním čerpadlem, pak je celá čerpací jednotka (požární čerpadlo, zavodňovací zařízení a pokud je, tak také pěnotvorné zařízení) plně funkční. Pokud držitel vozidla nemá protokol o zkoušce požárního čerpadla s uvedenou hodnotou jmenovitého průtoku, pak jej vyžádá na vlastní náklady na pracovištích s potřebnou měřicí technologií. Hodnota jmenovitého průtoku požárního čerpadla je výkonový parametr podstatný pro tvorbu národního označení,

1.3.3. pro elektrická zařízení a rozvody 230 a 400 V, pokud jsou součástí automobilu, jsou vystaveny příslušné doklady včetně platné revizní zprávy,

1.3.4. barevné provedení automobilu odpovídá bodům 36, 37, 41, 42 a 43 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Současně je na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm,

1.3.5. kompatibilita vozidla s další požární technikou a věcnými prostředky PO

1.3.5.1. spojky na hrdlech a požárním příslušenství jsou v provedení „Storz“ v hodnotách 75, 52, případně 25 mm,

1.3.5.2. spojky použité na prostředcích sacího řádu jsou závitové 110 nebo 125 mm. Sací hrdlo požárního čerpadla může být vybaveno přechodem,

1.3.6.    veškeré instruktážní a příkazové nápisy na vozidle jsou provedeny v českém jazyce.

 

2.  HZS kraje může před zařazením vozidla do Seznamu, v případě důvodného podezření, ověřit splnění podmínek uvedených výše. V případě, že vozidlo nesplňuje některou z podmínek, do Seznamu se nezařadí. HZS kraje může v krajním případě po držiteli vozidla požadovat ověření vozidla od Technického ústavu požární ochrany (dále jen „TÚPO“), a to na náklady obce. Držitel vozidla také může, ještě před podáním žádosti o zařazení, požádat TÚPO o provedení tohoto ověření, a to rovněž na vlastní náklady. V takovém případě doklad o ověření přiloží k žádosti o zařazení.

 

3.  Změny v údajích o vozidlech, které jsou již do Seznamu zařazeny (např. výměna registrační značky, výměna technického průkazu apod.) provádějí obce podáním nové žádosti na formuláři pro zařazení vozidla do Seznamu, ostatní doklady však znovu nepředkládají.

 

4.  Vyřazení vozidel ze Seznamu provádějí obce podáním žádosti na formuláři pro vyřazení vozidel ze Seznamu.

Autor: kpt. Ing. Radek Vojík

Obrázky k článku

Přiložené souboryPostup.pdf  Postup.pdf  
Formuláře.zip  Formuláře.zip  NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 2. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI