Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Chemické látky

Chemické látky


Nebezpečné chemické látky a a chování obyvatelstva při jejich úniku


Všeobecná charakteristika
Nebezpečné chemické látky někdy nazývané průmyslové škodliviny jsou některé látky používané v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a vláken, při výrobě umělých hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, v chladírenských zařízeních, ve vodárnách apod., které svými toxickými, výbušnými a hořlavými vlastnosti mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit vážné poškození životního prostředí. Po zasažení lidského organismu způsobují vážné zdravotní potíže zejména na dýchacích orgánech a jejich následky mohou vést až ke smrti. O chemických látkách pojednává zákon 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k němu prováděcí vyhlášky.

Havárie s únikem nebezpečných látek
Nebezpečné chemické látky někdy nazývané průmyslové škodliviny jsou některé látky používané v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a vláken, při výrobě umělých hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, v chladírenských zařízeních, ve vodárnách apod., které svými toxickými, výbušnými a hořlavými vlastnosti mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit vážné poškození životního prostředí. Po zasažení lidského organismu způsobují vážné zdravotní potíže zejména na dýchacích orgánech a jejich následky mohou vést až ke smrti. O chemických látkách pojednává zákon 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k němu prováděcí vyhlášky.

Nebezpečný prostor
Při úniku nebezpečných látek vzniká nebezpečný prostor. Je to prostor kam unikla nebezpečná látka v ohrožující koncentraci vlivem šíření nebezpečného oblaku. Velikost nebezpečného prostoru je úměrně závislá od množství uniklé látky, její toxicitě a fyzikálním vlastnostem (zvláště hutnotě a tenze par). Velikost a tvar nebezpečného prostoru je závislý na vnější teplotě, směru a rychlosti přízemního větru. Na šíření nebezpečného prostoru má vliv členitost terénu, zástavba, porost terénu. Hlavní směr šíření nebezpečného oblaku odpovídá směru proudění větru. Ten lze orientačně určit podle pohybů porostu, směru šíření kouře z komínů. Většina nebezpečných látek ve fázi plynu a par je těžší než vzduch, a proto nebezpečné látky vznikají do podzemních prostorů, sklepů, nebezpečný oblak vniká do kanalizace.

Význam Kemlerova kódu
Při přepravě chemických látek na silnici jsou přepravci povinni označit náklad Kemlerovým kódem a UN-kódem. Jedná se o číselné kódy na oranžové tabulce uvedené ve zlomku. UN-kód označuje látku, která je přepravovaná. Kemlerův kód, nacházející se v horní části tabulky, označuje nebezpečné vlastnosti přepravované látky a je pro laiky rozhodující. Skládá se ze dvou až tří číslic. Číslice označují nebezpečnou vlastnost:

2. stlačený plyn, nebezpečí výbuchu
3. hořlavý plyn nebo kapalina
4. hořlavá pevná látka
5. látka má oxidační vlastnosti, podporuje hoření
6. toxická látka
7. radioaktivní látka
8. látka s žíravým (leptavým) účinkem

Kombinací uvedených číslic se oznamují nebezpečné vlastnosti přepravované látky. Obsahuje-li Kemlerovův kód dvě stejné číslice, uvedená nebezpečná vlastnost látky je výrazná.

Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s výronem nebezpečné látky

(A) O vzniku havárie se občan může dozvědět:
- prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha z akustické sirény
- tím, že je svědkem havárie
- od sousedů, náhodných chodců přímo nebo zprostředkovaně (z druhé ruky)
- z hlášení místních rozhlasů, nebo z informací rádií regionálního vysílání

Jakékoliv informace o možnosti vzniku havárie se nesmí podceňovat. I pokud jsou informace neověřené v prvopočátku je považovat za věrohodné.

Je-li občanům známo místo vzniku havárie, směr šíření nebezpečného oblaku přizpůsobí své chování těmto zásadám:

 1. Nachází-li se ve směru šíření nebezpečného oblaku do vzdálenosti 2 km postupuje podle zásad v odstavci B.
 2. Nachází-li se mimo směr šíření nebezpečného oblaku, nebo je-li od místa velmi vzdálen samostatně nebo na pokyn orgánů řízení mimořádné situace provede urychleně evakuaci z ohroženého prostoru do bezpečného prostoru. Ten se zpravidla nachází 500 m ve směru proti proudění větru a 1000 až 2000 m stranou od osy směru proudění větru z místa havárie.
 3. Má-li občan bezprostředně k dispozici dopravní prostředek využije jej k evakuaci, přičemž musí uzavřít všechna okna a vypnout větrání a klimatizaci ve vozidle.
 4. Při vlastní evakuaci zároveň uvědomí náhodné chodce a dává signály řidičům směřující do nebezpečného prostoru o vzniklém nebezpečí, aby v cestě nepokračovali.
 5. V bezpečném prostoru vyhledá místo, kde může sledovat vysílání místního rozhlasu, nebo vysílání regionálních rádií, které o situaci budou průběžně informovat.
 6. Dále se řídí pokyny Policie ČR, orgánů řízení mimořádné situace, správních orgánů a orgánů obce. 7. Návrat do místa, které bylo zasaženo výronem nebezpečné látka lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.
 7. Návrat do místa, které bylo zasaženo výronem nebezpečné látka lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.


(B) Není-li občanům známo přesné místo havárie a přesný směr šíření nebezpečného oblaku své chování přizpůsobí těmto zásadám:

 1. Osoba pohybující se na volném prostranství okamžitě vyhledá improvizovaný úkryt. Tím je nejbližší funkční budova.
 2. Lidé v budovách nevycházejí a setrvávají do té doby, něž budou vyzváni orgány řízení mimořádné situace k provedení případné evakuace.
 3. V budově se přesunout, je-li to možné, do vyšších pater a zaujmout místnost, která je odvrácená od místa havárie.
 4. V budově se podílí na úpravách improvizovaného ukrytí. To spočívá v uzavření všech oken a dveří, vypnutí veškeré klimatizace a větrání. Provádí se další utěsňování oken a dveří, větracích otvorů pomocí samolepicích pásek, hadrů a ručníků apod.
 5. Zapnout a naladit rádio na vysílání regionálního a místního rozhlasu. Sledovat vysílání kanálu místní kabelové televize.
 6. Na případnou evakuaci si připravit pomůcky pro improvizovanou ochranu.
 7. Dále se řídit pokyny orgánů řízení mimořádné situace, správních orgánů a orgánů obce, o nichž se občan dozví z informací rádia a televize.
 8. Je nutné omezit telefonování jak z pevných tak mobilních telefonů na nezbytnou potřebu.
 9. Opuštění místa improvizovaného ukrytí lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.
Obecné zásady poskytování pomoci zasaženým osobám
Za použití ochranných pomůcek vynést postiženého z ohroženého prostoru, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné součásti oděvu. Zasaženou osobu ponechat v klidu, poskytovat protišoková opatření, přivolat lékařskou pomoc nebo neprodleně postiženého dopravit k lékaři. Lékařské ošetření provést vždy, i když je postižený v relativním pořádku a subjektivně se cítě dobře. Při zasažení očí provést rychlý a důkladný spojivkového vaku. Vždy zajistit odborné vyšetření u očního lékaře. Nebezpečnou látku, která ulpěla na pokožce, opatrně odsát a postižené místo důkladně omýt mýdlovou vodou. Při tom dbát, aby nedošlo ke kontaminaci nezasažené pokožky. Pokožku poškozenou omrzlinami a popáleninami ošetřit s přihlédnutím k postižení.
 Toxické látky


Vybrané chemické a toxické vlastnosti některých nebezpečných látek


Čpavek (amoniak) NH 3
Bod tání = -78 °C
Bod varu = -33 °C
Hutnota par = 0,6
Tenze par = 800kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 17,04


Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvá kapalina nebo plyn se štiplavým dráždivým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Při uvolnění plynu se tvoří velké množství studené mlhy a leptavé výbušné směsi. Mlha je těžší než vzduch. Při kontaktu s kyselinami vzniká velmi prudká neutralizační reakce.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Tekutina i plyn dráždí velmi silně a těžce leptají oči, dýchací cesty, plíce a kůži. Křeč dýchacích orgánů nebo edem glottis může vést k udušení. Nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k náhlé smrti. Po styku s tekutinou těžké omrzliny.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Neprodleně vyžádat pomoc očního lékaře! Při nadýchání vyhledat lékařské ošetření.Formaldehyd H-CHO
Bod tání < -15 °C
Bod varu = 99 °C
Hustota = 1,03
Tenze par = 0,17kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 30,03

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvá kapalina se štiplavým silně dráždivým zápachem. Nebezpečná látka! Dýchací přístroj a ochranný oblek nutný! Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Látka je za normální teploty nereaktivní.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Páry silně dráždí oči a cesty dýchací (bronchopneumonie, edém hrtanu). Po styku s tekutinou ztužení a poleptání kůže i poleptání očí. Po požití vnitřní těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Záchvaty kašle, silné slzení očí, silné podráždění sliznice nosní a hltanu. Krátkodobé působení: značně ztížené dýchání při 0,001-0,002%. Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Při podráždění očí ihned důkladně vypláchnout. Ihned přivolat očního lékaře! Při podráždění cest dýchacích vdechovat každých 10 minut 5 vstřiků dexamethasonu (Auxison dos.aerosol) v dózovaném aerosolu do ústupu potíže. Po požití provést výplach žaludku (přidat 60-70 g močoviny a uhlí). Dále 100 ml 2% uhličitanu amonného spolu s 20 g močoviny. Roztok močoviny (množství 20-30 g na polévkovou lžíci). Tlumení bolesti. Pozor na šok.


Fosgen COCl 2
Bod tání = -118 °C
Bod varu = +8 °C
Hustota = 1,37
Tenze par = 157kPa/20 °C
Molekulová hmotnost =
98,91


Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem zeleného obilí. Mimořádně nebezpečná látka! Fosgen je vysoce toxický plyn! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou! Fosgen je nehořlavá látka. Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Uvolněná kapalina přechází rychle do plynného stavu. Při uvolňování plynu tvorba studené mlhy těžší než vzduch a jedovatých leptavých směsí. Ve vodě se rozpouští nepatrně, rychle se odpařuje. Plyn je těžší než vzduch a tvoří nad vodní hladinou jedovatou leptavou směs. Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vzniká nebezpečí otravy. Zdraví může být ohroženo již před zpozorováním zápachu! Smrtelná koncentrace 0,5 mg/m3.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Plyn leptá dýchací cesty a zejména plíce. Kontakt s kapalinou, nebo s plynem o vysoké koncentraci způsobuje poleptání očí a pokožky. Pozor, působí teprve po několikahodinovém asymptomatickém období. Otrávený je silně ohrožen vznikem plicního edému. Proto je třeba se vyvarovat jakékoliv tělesné námahy. Proto i ti, kteří jsou schopni chůze, musí být neseni či vezeni a zasažený musí dodržovat přísný klid na lůžku. Pálení očí, sliznice nosu a hrtanu i kůže. Kašel, dušnost. Pravidelně se symptomy vyskytují teprve po období několika hodin, kdy se nevyskytly téměř žádné potíže. Krátkodobé působení 0,0003% způsobuje dráždění nosních a hrtanových sliznic, 0,0004% vyvolává dráždění očí.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Pozor na plicní edém po latenci (často bez symptomů) až 2 dny! Jako profylaxi okamžitě, i když se neprojevují žádné symptomy, nechat vdechnout každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol), celkem asi třikrát. Při nepatrných symptomech každých 10 minut 5 vstřiků až symptomy zmizí, minimálně do vyprázdnění jednoho balení. Přísný klid na lůžku! Profylaxe infekce! Přívod kyslíku, je-li třeba. Lidský albumin 20%.


Chlór Cl 2
Bod tání = -101 °C
Bod varu = -34 °C
Hustota par = 2,4
Tenze par = 680kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 70,90

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Žlutozelený plyn těžší něž vzduch s ostrým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Plyn je nedýchatelný a jedovatý, silně dráždí ke kašli již v malém množství. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně. Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Při uvolňování plynu se tvoří velké množství studené mlhy a jedovaté, směsi. Chlor je velmi reaktivní, slučuje se s velkým množstvím prvků přímo mimo kyslíku. Reaguje při kontaktu s mnoha anorganickými a organickými látkami, zpravidla za uvolnění tepla. Kovy korodují více s vlhkým chlorem než se suchým. Chlor se snadno slučuje též s nekovy, zvláště s fosforem. Některé hořlavé látky tvoří s chlorem výbušné směsi, např. vodík.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Hrozí riziko vzniku plicního edemu. Edem plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s tekutinou jsou možné i omrzliny. Zasažení se projevuje pálením a bolestí očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. Silně dráždí ke kašli, může docházet až k záchvatům dušení. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Neprodleně vyšetření u očního lékaře! Proti dráždivému kašli kodein. Při podráždění dýchacích cest dát vdechovat každých 10 min. 5 vstřiků aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol) do vymizení potíží. Pozor na možnost vzniku edemu plic po latenci (často se mizivými příznaky) až 2 dnů. Nezbytné vyšetření u lékaře a přísný klid na lůžku!


Chlorovodík HCl
Bod tání = -114 °C
Bod varu = -85 °C
Hutnota par = 1,64
Tenze par = 4300kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 36,46

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvý plyn s dusivým zápachem. Látka je dokonale rozpustná ve vodě, za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vznik žíravých směsí. Krátkodobé působení par koncentrace 0,15-0,2% po dobu několika minut působí smrtelně.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Plyn dráždí silně oči a dýchací cesty. Vdechnutí plynu ve vysokých koncentracích vyvolává poleptání sliznic v nose a v hrtanu i křeč hrtanu a vede až ke smrti. Kontakt s kapalinou a působení plynu ve vysokých koncentracích vede k poleptání očí a kůže. Pálení a bolest očí, sliznice nosu a hrtanu i kůže. Kašel a záchvaty dušení, bezvědomí, smrt. Koncentrace 0,005% je po dobu 30 minut snesitelná.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Při podráždění očí okamžitě důkladně vypláchneme. Okamžitě přivolat očního lékaře! Kodein proti dráždivému kašli. Při podráždění dýchacích cest každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol), až potíže ustanou. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci, která je často bez symptomů až 2 dny! Jako profylaxi okamžitě, i když se neprojevují žádné symptomy, nechat vdechnout každých 10 minut 5 vstřiků, celkem asi třikrát. Při nepatrných symptomech každých 10 minut 5 vstřiků až symptomy zmizí, minimálně do vyprázdnění jednoho balení.


Kyanovodík HCN
Bod tání = -13 až 0 °C podle koncentrace
Bod varu = 40 až 100 °C podle koncentrace
Hutnota par = 1
Tenze par = 0 až 50 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 27,03

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Kyanovodík plyn je bezbarvý se zápachem po hořkých mandlích. Kyselina kyanovodíková (roztok HCN ve vodě) je bezbarvá kapalina se zápachem po hořkých mandlích. Kyanovodík je mimořádně nebezpečná látka! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou! Reaguje se zásadami jako jsou louhy, aminy, prudce reaguje s hydroxidem amonným, hydroxidem vápenatým, sodou, amoniakem a dalšími zásadami. Reakce s kyselinami může mít explozivní průběh. Páry jsou velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří výbušné směsi. Vzplanutí může nastat působením horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně. Při zahřátí látky možnost polymerace s nebezpečím exploze. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu a vzniku velmi jedovatých směsí s vodou a se vzduchem.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Kyselina kyanovodíková ředěná nebo jako plyn je velmi silný jed. Přerušuje přívod kyslíku a oxidační procesy v buňkách. Vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje bezprostředně smrt. Zasažení při nízkých koncentracích se projevuje škrábáním v krku, drážděním sliznic hrtanu a očí, bolestmi hlavy, silnou nevolností, zvracením, pocitem strachu, bušením srdce, dušností. Projevuje se slabost paží a dolních končetin. Při těžkých otravách dochází k okamžitému bezvědomí, ke křečím, zástavě dechu, zástavě srdce. Krátkodobé působení 0,3% ohrožuje bezprostředně život. 0,01% po dobu 30 až 60 minut jsou zdraví škodlivé.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Provést všeobecně platné postupy při zasažení nebezpečnou škodlivinou a zasaženou osobu urychleně dopravit k odbornému lékařskému ošetření, nebo povolat lékaře.

 


Oxid siřičitý SO 2
Bod tání = -75 °C
Bod varu = -10 °C
Hutnota par = 2,26
Tenze par = 240kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 64,06

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Je nehořlavá látka. Při uvolnění plynu tvorba mlhy těžší než vzduch a za vzniku leptavé jedovaté směsi vytváří se žíravá kyselina siřičitá. Látka je rozpustná ve vodě v množství 112,7 g/l při 20 °C. Při úniku do kanalizace nebo do odpadních vod vznikají nad hladinou silně dráždivé páry.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Plynný oxid siřičitý dráždí extrémně silně oči a dýchací cesty i plíce až k plicnímu edému. Pozor, může k tomu dojít se zpožděním dvou dnů. Je také možné poškození hlasivek. Kontakt s kapalinou vede k omrzlinám kůže a k těžkému poškození očí. Při zasažení se projevuje pálení očí a dýchacích cest. Silný dráždivý kašel a dušnost, bezvědomí, smrt. Při koncentracích > 0,04% je životu nebezpečné vdechování po několika minutách.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Při podráždění očí okamžitě důkladně vypláchneme. Okamžitě přivolat očního lékaře! Kodein proti dráždivému kašli. Při podráždění dýchacích cest se aplikuje každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem ( Auxison dos. aerosol), až obtíže zmizí. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci často bez symptomů až 2 dny! Po vdechnutí plynu je nezbytné lékařské vyšetření. Přísný klid na lůžku!


Sirouhlík CS 2
Bod tání = -112 °C
Bod varu = 46 °C
Hutnota par = 2,64
Tenze par = 40kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 76,13

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvá kapalina s ostrým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Silně hořlavá látka! Nebezpečí vznícení za normální teploty! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Páry velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi, těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně. Pozor na jiskru elektrostatického náboje. Látka změkčuje pryž a mnohé plasty. Lehce leptá kovy, pokud není chemicky čistá. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vzniká nebezpečí výbuchu.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Páry dráždí oči a dýchací cesty. Nebezpečí vzniku bronchopneumonie a edému glottis. Po kontaktu s tekutinou zarudnutí až poleptání kůže a poleptání očí. Po požití těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Záchvaty kašle, silné slzení. Silné podráždění nosu a nosohltanu. Při krátkém účinku 0,001-0,002% je značně ztížené dýchání. Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Při potřísnění očí ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Okamžitě zavolat očního lékaře. Kodein při dráždění ke kašli. Při podráždění dýchacích cest každých 10 min. 5 dávek aerosolu s dexamethasonem do vymizení potíží. Po požití výplach žaludku s přísadou 60-70 g močoviny a aktivního uhlí. Přidat 100 ml 2% roztoku amoniumkarbonátu s 20 g močoviny.

 


Sirovodík (sulfan) H2S
Bod tání = -86 °C
Bod varu = -60 °C
Hutnota par = 1,19
Tenze par = 1770kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 34,08

Vybrané chemické a toxické vlastnosti:
Bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem po zkažených vejcích. Pozor! Ve velmi vysokých nebezpečných koncentracích může být bez zápachu! Velmi nebezpečná látka Sirovodík je téměř tak jedovatý jako kyanovodík.! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Tvorba chladné mlhy těžší než vzduch a jedovatých výbušných směsí. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Hořením vzniká velmi jedovatý kysličník siřičitý. Látka sama je za normální teploty nereaktivní. NPK-P průměrná: 10 mg/m3, NPK-P mezní: 20 mg/m3

Příznaky zasažení lidského organismu a následky:
Při těžké otravě následuje po náhlém bezvědomí smrt ochrnutím dechu a srdečním selháním. Nízké koncentrace plynu vedou k extrémně těžkému dráždění a zánětu očí, dýchacích cest i plic. Plicní edém může vzniknout se zpožděním dvou dnů! Po vdechnutí plynu je proto lékařské vyšetření vždy nutné. Symptomy se projevují na stěnách trávicí trubice, rovněž se projevuje částečné ochrnutí centrálního nervového systému. Těžká otrava: bezvědomí, ochrnutí dechu, křeče, smrt. Středně těžká a lehká otrava: slzení, pálení a bolest očí, dráždění dýchacích cest, kašel, dušnost, silná nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše. Bolesti hlavy, malátnost, rozrušení, bezvědomí. Poruchy srdečního rytmu. Krátkodobé působení 0,005-0,01% dráždění očí a dýchacích cest po 1 hodině působení. Koncentrace 0,02-0,03% způsobuje silné dráždění očí a dýchacích cest po 1 hodině. Koncentrace 0,05-0,07% má za následek závratě, bolesti hlavy, silnou nevolnost, atd., po 15 minutách dochází k bezvědomí a po 30-60 minutách eventuální k zástavě dechu. Při koncentraci 0,07-0,09% dochází rychle k bezvědomí a po několika minutách k zástavě dechu.

První zdravotní pomoc zasažené osobě:
Provést všeobecně platné postupy při zasažení nebezpečnou škodlivinou a zasaženou osobu urychleně dopravit k odbornému lékařskému ošetření, nebo povolat lékaře.

 

Bojové látky


Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

Úvod
Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému vyřazení živé síly protivníka. Jejich základní vlastností je vysoká toxicita, zejména novodobých nervově-paralytických látek, u nichž smrtelné dávky pro člověka se počítají v miligramech. Jejich nasazení se předpokládá na hromadné cíle, a proto jsou bojové otravné látky kvalifikovány jako zbraně hromadného ničení.

Trocha historie
Bojové otravné látky v moderním slova smyslu byly poprvé použity v období první světové války. V roce 1915 německá armáda použila na anglo-francouzské frontě chlór vypouštěný z ocelových lahví. Na frontě široké 6 kilometrů bylo zasaženo 15000 vojáků a usmrceno 5000. Krátce nato napadla britské jednotky látkou způsobující puchýře. Podle belgického města Ypres byla nazvána yperit. Na její účinky během několika dnů zemřelo na 20 tisíc anglických vojáků. Zásluhu na tom, že v druhé světové válce se chemické zbraně nepoužily, má ten fakt, že se na ni připravovaly obě válčící strany. V prvé fázi druhé světové války se otravné látky Němcům příliš nehodily do jejich koncepce bleskové války.

Zákaz používání chemických zbraní
Přestože již přes půl století existoval globálně platný právní dokument, ženevská konvence o zákazu chemických zbraní z roku 1925, byla všem zainteresovaným odborníkům zřejmá jeho malá účinnost a řada poměrně snadných možností obcházení. Hlavní slabinou ale byla malá možnost reálné mezinárodní kontroly.


Rostoucí nebezpečí šíření chemických zbraní si začaly uvědomovat v prvé řadě státy s vyspělým chemickým průmyslem a s produkty využitelnými k výrobě chemických zbraní. Když v polovině 80. let došlo k použití chemických zbraní ve válce mezi Irákem a Íránem (viz mapka), seskupily se z iniciativy Austrálie do tzv. Australské skupiny. Jedná se o neformální, dobrovolné mezinárodní sdružení. Činnost Australské skupiny se stala jedním z významných východisek a vodítek při budování celosvětového právního systému týkajícího se chemických zbraní. Jím se o deset let později stala Úmluva o zákazu výzkumu, výroby, skladování a použití chemických zbraní. Jedná se o vůbec první globálně platný dokument, který jednoznačně a všestranně zakazuje celou jednu jasně definovanou kategorii zbraní hromadného ničení a zároveň disponuje i odpovídajícím systémem kontrolních i motivačních opatření, včetně některých donucovacích. Všem vlastníkům chemických zbraní ukládá deklaraci jejich vlastnictví a následnou likvidaci ve vytýčeném časovém harmonogramu do konce roku 2007. Povinnost likvidace se týká i odpovídajících výrobních zařízení. Smluvní státy nemohou použít chemické zbraně za žádných okolností, ani jako odvetu proti narušiteli úmluvy. Organizace pro zákaz chemických zbraní se sídlem v Haagu má poměrně rozsáhlé inspekční pravomoci a zároveň slouží jako konzultační fórum smluvních států.Ochrana proti účinkům bojových otravných látek

Ochrana civilního obyvatelstva se provádí dvěma základními způsoby:

 • kolektivní ochranou - ta spočívá v ukrytí osob ve stálých úkrytech CO opatřených filtro-ventilačním zařízením
 • individuální ochranou – použitím prostředků ochrany jednotlivce. Na všechny bojové otravné látky je nutno použít ochranné masky s filtry MOF a plnou ochranu kůže, nebo dětské ochranné vaky a kazajky

Součástí činností ke snížení následků použití chemických zbraní jsou prováděna některá další organizačně-technická opatření : varování obyvatelstva, monitorování území, provádění průzkumu a vytyčování zamořených prostorů, provádění dekontaminace, hygienicko-epidemiologická opaření a organizace zdravotnického zabezpečení. Zpohotovení stálých úkrytů, vydej prostředků individuální ochrany ze zásob materiálu CO se předpokládá až za nebezpečí vzniku válečné situace. Takový stav nám zatím několik let nehrozí, jak deklarovala v roce 2001 na základě analýzy silových ministerstev Rada obrany státu. V míru však nelze vyloučit použití otravných látek jako teroristického aktu. Občané při vzniku takové situace přizpůsobí své chování podle zásad, které se doporučují při úniku nebezpečných látek.


Rozdělení bojových otravných látek podle určení a fyziologických účinků

Usmrcující:

 • nervově paralytické
 • zpuchýřující
 • všeobecně jedovaté
 • dusivé

K dočasnému vyřazení živé síly:

 • dráždivé
 • psychoaktivní


NERVOVĚ PARALYTICKÉ LÁTKY

Sarin (GB, T-144); Soman (GD, VR-55); Látka VX (VX); Tabun (GA); Látka IVA (GV); Cyklosin (GF)

Charakteristika: Jedná se o bezbarvé až nahnědlé kapaliny velmi (sarin), nebo málo (VX) těkavé. Mají nepatrný ovocný, thiolový nebo vůbec žádný zápach. Svojí toxicitou převyšují ostatní známé otravné látky. Do organizmu pronikají všemi branami, včetně neporušené kůže. Při pronikání jakoukoli branou nevyvolávají žádné místní příznaky.

Účinky na organismus: Výše uvedené nervově-paralytické látky se v organizmu projevují především v oblasti centrální nervové soustavy. Jejich podstatou je inhibice cholinesterázy a řady dalších enzymů ze skupiny hydroláz. Inhibice enzymu způsobuje akumulaci acetylcholinu, která vede k předráždění nebo paralýze.

Příznaky zasažení: Prvními příznaky při zasažení nervově-paralytickými látkami jsou mióza, bolesti hlavy, pocit tlaku i bolestí v očích, zvýšená sekrece z nosu, slinění, slzení a dýchací obtíže, pocit tlaku na hrudníku a kašel. Mezi další příznaky patří neklid, stavy úzkosti, zvýšené slinění, pocení, zrychluje se dýchání a zhoršují se stavy dušnosti, napětí ve svalech, záškuby až křeče svalstva. V posledním stadiu vznikají tonicko-klonické křeče, dochází k zástavě dechu, ke ztrátě vědomí, ke spontánnímu močení a defektaci. Vše končí obrnou až ochrnutím dýchacích svalů a kardiovaskulárním selháním.

Zásady první pomoci: Po zasažení nervově-paralytickými látkami je nutné ihned vstříknout do svalu na přední straně stehna (i přes oděv) antidotum (autoinjektory GAI, Combo-pen, Multi-pen aj.). Vstříknutí antidota je možné v prvních hodinách po intoxikaci opakovat. Dále je nutné provést ihned dekontaminaci kůže a oděvu (OZB, IPB 80, ZPJ 80)

 ZPUCHÝŘUJÍCÍ LÁTKY

Sulfidický yperit (HD); Dusíkatý yperit (HN-3); Lewisit (L, M-1); Směs yperit – lewisit (HL)

Charakteristika: Jedná se o olejovité nažloutlé kapaliny, které jsou rozpustné v organických rozpouštědlech. Každá látka má svůj charakteristický zápach s nízkým čichovým prahem. Sulfidický yperit zapáchá po česneku, hořčici a křenu, dusíkatý yperit po aminech a lewisit po pelargoniích. Všechny uvedené zpuchýřující látky jsou mimořádně stálé v terénu.

Účinky na organismus: Výše uvedené zpuchýřující látky pronikají do organizmu všemi branami a na místě kontaktu vyvolávají morfologické změny ve tkáních, obvykle ireverzibilního charakteru. Zánětlivé nekrotické změny na kůži a sliznicích se projevují tvorbou puchýřů a vředů.

Příznaky zasažení: Yperity sulfidický i dusíkatý, při kontaktu s kůží nebo sliznicí nedráždí ihned, jejich účinek se projevuje až po latentní době. Lewisit naopak dráždí kůži i sliznici ihned. Celkovými příznaky jsou ztráta zájmu o okolí, depresivní stavy, bolesti hlavy, slabost, nechuť k jídlu, zvýšení teploty, kolísavý krevní tlak i tep. Na kůži se vyvolávají červené zbarvení, otok a do 24 hodin od zasažení první puchýře. Tyto se pak rozvíjejí čtyři až šest dní, obtížně se hojí a hrozí nebezpečí infekce a následné pigmentace. Při průniku těchto látek oční spojivkou vyvolávají pálení, slzení a řezání v očích, dále pak mohutný otok víček a při větší koncentraci i zánět rohovky. V dýchacích cestách působí tyto látky pocit sucha a škrabání v krku, dráždivý kašel, chrapot až ztrátu hlasu, obtížné polykání a vykazují také příznaky bronchitidy.

Zásady první pomoci: Po zasažení zpuchýřujícími látkami je nutná okamžitá dekontaminace zamořených míst kůže a oděvu. U lokalizovaných zasažení nutno následně přiložit sterilní obvaz a tím zabránit sekundární infekci. Při zasažení očí je nutné provést okamžitý výplach čistou vodou, nebo 2-3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, nebo 0,9% roztokem chloridu sodného.

 VŠEOBECNĚ JEDOVATÉ LÁTKY

Kyanovodík (AC); Chlorkyan (CK)

Charakteristika: Jedná se o velmi těkavé látky s nízkou stálostí v terénu. Mají zápach po mandlích – kyanovodík a ostrý dráždivý zápach – chlorkyan.

Účinky na organismus: Rozhodující význam má inhalační otrava a na organizmus účinkuje velmi rychle. Tyto látky blokují tkáňové dýchání a v důsledku centrální obrny dýchání mohou způsobit i smrt.

Příznaky zasažení: Při nízké koncentraci par kyanovodíku dochází k bolesti hlavy, vznikají závratě, bolest v krku, přechodné poruchy zraku a ztížené dýchání. Při střední koncentraci par navíc vzniká pocit tlaku na hrudníku, dušnost a zrychlená činnost srdce. Zasažený má rozšířené zornice, kůži pokrytou studeným potem a následují poruchy až ztráta vědomí. Při vysoké koncentraci par má otrava bleskový průběh. Dochází k okamžité zástavě dechu, ke křeči hrtanu, náhlé závrati a pádu na zem. Smrt nastává do dvou až tří minut. Při otravě chlorkyanem jsou příznaky stejné jako u kyanovodíku, ale navíc dochází k okamžitému a intenzivnímu dráždění sliznice nosu, spojivek, nosohltanu a dýchacích cest. Zasažený kašle, cítí tlak a bolest na hrudníku, má závratě a výraznou dušnost.

Zásady první pomoci: Hlavní zásadou při poskytnutí první pomoci je rychlost a okamžité umělé dýchání z úst do úst. V případě otravy chlorkyanem musí postižený zachovat absolutní tělesný klid a je ho nutno sledovat vzhledem k možnosti vzniku edému plic i po delší době latence. Postiženému se dává čichat amylnitrid, který aplikujeme tak, že rozlomená ampule se vkládá pod ochrannou masku nebo k nosu zasaženého. Tuto činnost opakujeme několikrát po dvou minutách na dobu 20 až 30 sekund až do doby zlepšení stavu postiženého. Obvykle je nutné současně uskutečňovat i přímé umělé dýchání.

 DUSIVÉ LÁTKY

Fosgen (CG); Difosgen (DP); Chlorpikrin (PS, KLOP)

Charakteristické vlastnosti: Fosgen je bezbarvý plyn se zápachem po tlejícím listí, s nízko stálostí v terénu. Difosgen je bezbarvá olejovitá kapalina s ovocnou vůní. Chlorpikrin je také bezbarvá olejovitá kapalina, ale s pronikavým zápachem po myšině.

Účinky na organismus: Fosgen a difosgen působí především na hluboké partie respiračního systému, méně již na horní cesty dýchací a oči. Obě tyto látky mají tedy velmi špatné varovné vlastnosti. Dráždí hlavně respirační trakt, oči a ve vyšších koncentracích i kůži. Způsobují toxický otok plic, což znamená naplnění plic kapalinou.

Příznaky zasažení: Při nižších koncentracích fosgenu a difosgenu má zasažený pocit škrábání v krku a dráždivý kašel. Poté následuje období o délce tří až šesti hodin bez jakýchkoliv subjektivních příznaků. Po této době nastává u postiženého dušnost, kašel, slabost, bolest hlavy, nevolnost, pocit na zvracení až zvracení. Při rozvinutém otoku plic vzniká těžká dušnost a vykašlávání zpěněných růžových hlenů. Při velmi vysoké koncentraci dochází k superakutní otravě, což znamená okamžitou smrt zasaženého v důsledku reflexní zástavy dechu.
Na rozdíl od fosgenu při zasažení chlorpikrinem tento dráždí ihned výrazně oči a dýchací cesty. U těžkých intoxikací se plynule bez latence rozvíjí otok plic. Při zasažení jsou vždy zřetelné trávicí příznaky. Při přímé expozici na kůži tato zčervená a vytvoří se na ní puchýře.

Zásady první pomoci: Po zasažení dusivými látkami nutno dodržet všechny obecné zásady první pomoci. Dále je nutno zabránit jakékoli námaze postiženého a musí se mu zajistit klid a teplo. Při zástavě dechu se zahájí co nejrychleji přímé umělé dýchání. Dodržovat přísný klid.

 


DRÁŽDIVÉ LÁTKY

Chloracetofenon (CN); Látka CS (CS); Látka CR (CR)

Charakteristické vlastnosti: Jedná se o bílé nebo nažloutlé krystalické látky bez zápachu, nebo s dráždivým zápachem po pepři. Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají hlavně pro policejní účely.

Účinky na organismus: Bezprostředně po jejich zasažení dochází k prudkému podráždění očních spojivek doprovázené nezvladetelným slzením, nebo sliznice horních cest dýchacích, způsobující neovladatelný záchvat kašle. Některé z těchto látek ve větších koncentracích působí dráždivě i na kůži.

Příznaky zasažení: Celkové příznaky jsou charakteristické bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmy, krvácením z nosu a celkovým neklidem a pocitem strachu. Látky způsobují pálení a řezání v očích, slzení, opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořeného prostředí uvedené příznaky rychle mizí. Při vyšších koncentracích a delší expozici, mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních cest dýchacích a očních spojivek. Na kůži postižený cítí pálení, kůže zarudne a vznikají puchýře až vředy.
Látka CS vyvolávají pocit řezání v nose, hltanu a hrtanu, dále pak prudký kašel, slinění a prudkou bolest za hrudní kostí. Současně jsou podrážděny oči, zasažený zvrací, má bolest hlavy, zubů a kloubů. Zasažení bývají obvykle vzrušeni, ojediněle jeví až známky duševního onemocnění.

Zásady první pomoci: Při zasažení dráždivými látkami je nutnost vdechování čichacího excitansu. Dále je nutný výplach očí, nosu, úst a hrdla postiženého čistou vodou, 1-2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, borovou vodou nebo fyziologickým roztokem. Postiženému musíme zabránit v tom, aby si mnul oči.

 


PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY

Látka BZ (BZ); LSD (LSD-25)

Charakteristické vlastnosti: Jedná se o bílé pevné látky bez zápachu. Zasažené osoby těmito látkami jsou pouze dočasně psychicky a fyzicky vyřazeni z činnosti. Slouží teda pouze k rozvrácení organizované činnosti lidí. Používají se většinou ve formě aerosolů k inhalačním otravám, nebo jako diverzní jedy k perorálním otravám. Je známá celá řada psychoaktivních sloučenin (meskalin, psilocybin, deriváty kyseliny lysergové apod.), ale vojenský význam má pouze látka BZ.

Účinky na organismus: Psychoaktivní látky vyvolávají u zdravého člověka bez větší poruchy vědomí změny ve sféře emoční a ve sféře vnímání. Někdy vedou účinky těchto látek k poruchám myšlení bez výraznějšího ovlivnění tělesných funkcí. Jinak jsou jejich účinky nepředvídatelné.

Příznaky zasažení: Příznaky otravy začínají asi za 30 minut a vrcholu působení se dosahuje za 4-8 hodin. Postiženým se zrychluje tep, zčervená jim kůže, sníží se u nich až vymizí slinění, mají rozšířené zornice. Dále mají sucho až pálení v hrdle a ústech, mají pocit tepla a bolestivost na hrudi, jsou neklidní, mají sníženou koordinaci pohybů, závratě a bolesti hlavy. Za 1-2 hodiny po expozici nastává u nich změna procesu myšlení, nálady, časové a místní změny kontaktu s okolím, halucinace, neklid a poruchy rovnováhy a řeči, někdy i ztráta paměti. Po odeznění této fáze pak nastupuje stadium letargie, ospalost až spánek, strnulost a únava.

Zásady první pomoci: Postiženého je nutno izolovat od ostatních pracovníků, zabezpečit mu klid, teplo a dostatek tekutin (nikoli kávu, čaj nebo alkohol!). V případě rizika sebepoškození nebo ohrožení jiných osob je nutno postiženého sledovat, zajistit, popř. znehybnit. O možnosti k návratu k plnění úkolů musí rozhodnout psychiatr.

 
Nejčastěji přepravované


Látka

Bezpečnostní tabulka

Bezpečnostní značka

Třída

AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ Ammonia, anhydrous

268 268

1005

 


Třída Class 2.3

Jedovaté plyny Toxic gases

AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok s hustotou menši než 0,880 kg/1 při 15°C s více než 35 %, ale nejvýše 50 % amoniaku Ammonia solutions, [relative density less than 0.880 at 15 degrees C in water, with more than 35 percent but not more than 50 percent ammonia]

20 20

2073

 


Třída Class 2.2

Nezápalné, nejedovaté plyny Nonflammable, nontoxic gases

 CHLOR

268 268

1017

 

Třída Class 2.3

Jedovaté plyny Toxic gases

 CHLORNAN, ROZTOK Hypochlorite solutions

80 80

1791

 


Třída Class 8

Žíravé látky Corrosive substances

 CHLOROVODÍK, BEZVODÝ Hydrogen chloride, anhydrous

268 268

1050

 

Třída Class 2.3

Jedovaté plyny Toxic gases

 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (KYSELINA SOLNÁ) Hydrochloric acid

80 80

1789

 


Třída Class 8

Žíravé látky Corrosive substances

 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ Hydrogen fluoride, anhydrous

886 886

1052

 

Třída Class 8

Žíravé látky Corrosive substances

KYSELINA FLUORODOVIKOVA obsahující více než 60 %, nejvýše však 85 % fluorovodíku Hydrofluoric acid, [with not more than 60 percent strength]

886 886

1790

 

Třída Class 8

Žíravé látky Corrosive substances

 BENZIN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY Gasoline

33 33

1203

 


Třída Class 3

Hořlavé kapaliny Flammable liquids

 PALIVO PRO DIESELOVÉ MOTORY nebo LEHKÝ TOPNÝ OLEJ Gasoline

30 33

1202

 


Třída Class 3

Hořlavé kapaliny Flammable liquids

 TRINITROTOLUEN (TNT), suchý nebo navlhčený s méně než 30hm.-%vody Trinitrotoluene [or] TNT, [dry or wetted with less than 30 percent water, by mass]

 


0209

 


Třída Class 1.1

Výbušné látky podtřídy 1.1 Explosive substances (1.1)

 PROPAN Propane [see also] Petroleum gases, liquefied

23 23

1978

 


Třída Class 2.1

Hořlavé plyny Flammable gases

 BUTAN Butane [see also] Petroleum gases, liquefied

23 23

1011

 


Třída Class 2.1

Hořlavé plyny Flammable gases

 
Nejčastěji používané


Látka

Vlastnosti

Výskyt

 


Amoniak (čpavek)
Bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, při odpařování
z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší než vzduch, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi.

Zimní stadiony, pivovary, mrazírny,

Lokality: Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Zákupy, Doksy, Mimoň, Příšovice , ČD – železniční stanice, při přepravě …

 
Chlór

 


Žlutozelený plyn, těžší než vzduch, značně jedovatý a žíravý, při styku s vlhkým vzduchem tvoří mlhy
Plavecké bazény, úpravny vody,…

Lokality: Zahrádky, Desná - Souš, Stráž pod Ralskem, Bedřichov, ČD – železniční stanice, při přepravě…

Chlorovodík

Bezbarvý plyn štiplavého zápachu, na vlhkém vzduchu tvoří bílou mlhu, ve vodě se rozpouští za vzniku kyseliny chlorovodíkové

 


Průmyslové podniky,…

Lokality: Jablonec nad Nisou, Desná, Zásada, Proseč –JBC,

Fluorovodík

Bezbarvý plyn, silně dráždí horní cesty dýchací.


Průmyslové podniky, sklárny…

Lokalita: Jablonec nad Nisou, Desná, Nový Bor

Arsenovodík

Bezbarvý těžký, prudce jedovatý plyn, silný hemolytický jed (rozrušení červených krvinek)

Průmyslové podniky, sklárny…

Lokalita: Nový Bor, Desná

Oxid olovnatý

Červená až oranžověčervená krystalická látka ve vodě málo rozpustná. Riziko je spojené s vysokou mírou bioakumulace olova a následným poškozením zdraví při chronické expozici.

Průmyslové podniky,

Lokalita: Česká Lípa

Oxidy síry

Plyny nažloutlé barvy dobře rozpustné ve vodě. Oxidy síry jsou toxické a vážně poškozují zdraví, spoluvytvářejí smog. Jsou také příčinou kyselých dešťů. Dráždí především horní cesty dýchací.

Průmyslové podniky,

Lokalita: Jablonec nad Nisou, Plavy

Střelivo

TNT – trinitrotoluen – jedovatá látka poškozující krvetvorbu, játra, centrální nervový systém.

BDP – bezdýmný prach – jed, nebezpečný při vdechování, požití a zasažení poškozené pokožky.

 

Lokalita: Hajniště

při přepravě – železniční i silniční

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI